ἀγραυλοῦντες

- живущие в поле

Лексема: ἀγραυλέω


Номер Стронга: 63


Определения: 63, ἀγραυλέω
жить на поле, быть под открытым небом.


Словарь Дворецкого:

63: ἀγραυλέω

ἀγραυλέω
жить в поле, жить под открытым небом Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)Морфологичский анализ слова ἀγραυλοῦντες:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀγραυλέω


Перевод: I spend the night in the open


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Причастие


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно