Αὐγούστου

- Августа

Лексема: Αὐγοῦστος


Номер Стронга: 828


Определения: 828, Αὐγοῦστος
Август (прозвище первого римского Императора, Юлия Цезаря Октавиана).


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова Αὐγούστου:


Часть речи: Существительное


Лексема: Αὐγοῦστος


Перевод: Augustus


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно