ἀναδείξεως

- явления

Лексема: ἀνάδειξις


Номер Стронга: 323


Определения: 323, ἀνάδειξις
провозглашение, явление, публичный показ.


Словарь Дворецкого:

323: ἀνάδειξις

ἀνάδειξις -εως
1) провозглашение, избрание, назначение (на должность)
Пр.:(συναρχόντων, ὑπἀτων Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
2) публичный показ
Пр.: ἀ. τοῦ διαδήματος Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — венчание (на царство)
3) торжественное посвящение
Пр.:(τοῦ βοός, sc. Ὀσίριδος Диодор Сицилийский, I в. до н. э.)Морфологичский анализ слова ἀναδείξεως:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀνάδειξις


Перевод: the proclamation of an appointment


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно