διεταράχθη

- была в замешательстве

Лексема: διαταράσσω


Номер Стронга: 1298


Определения: 1298, διαταράσσω
смущать, приводить в полное замешательство, сбивать с толку.


Словарь Дворецкого:

1298: διαταράσσω

δια-τᾰράσσω
атт. διατᾰράττω приводить в полное замешательство
Пр.:(τινά Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126); τὰ πράγματα Плутарх (ок. 46 — ок. 126); φαίνεσθαι φοβερὰ καὴ δ. Аристотель (384-322 до н.э.); μέ διαταραττόμενοι ἐν ταῖς τοῦ βίου μεταβολαῖς Исократ (436-338 до н.э.))Морфологичский анализ слова διεταράχθη:


Часть речи: Глагол


Лексема: διαταράσσω


Перевод: I trouble greatly, agitate


Лицо: 3-е склонение


Время: Аорист


Залог: Пассив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное


Открыть окно