ἀνατάξασθαι

- составить

Лексема: ἀνατάσσομαι


Номер Стронга: 392


Определения: 392, ἀνατάσσομαι
составлять, пересказывать, собирать (факты).


Словарь Дворецкого:

392: ἀνατάσσομαι

ἀνα-τάσσομαι
атт. ἀνατάττομαι перечислять, повторять Пр.:(μαθήματα Плутарх (ок. 46 — ок. 126)) ; пересказывать
Пр.:(διήγησιν Новый Завет)Морфологичский анализ слова ἀνατάξασθαι:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀνατάσσομαι


Перевод: I arrange, draw up, compose


Время: Аорист


Залог: Средн.


Наклонение: Инфинитив


Открыть окно