ἀνέσεισαν

- возбудили

Лексема: ἀνασείω


Номер Стронга: 383


Определения: 383, ἀνασείω
возбуждать, возмущать, подстрекать.


Словарь Дворецкого:

383: ἀνασείω

ἀνα-σείω
поэт. ἀνασσείω
1) встряхивать, потрясать
Пр.:(αἰγίδα Гесиод (IX в. до н.э.); κόμας Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); φοινικίδας Лисий (ок. 445-380 до н.э.); τὸν τήβεννον Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
τὰς χεῖρας ἀνέσεισαν Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — они помахали руками;
ἀ. βοήν Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — издать крик;
τέν κατά τινος εἰσαγγελίαν ἀ. Демосфен (384-322 до н.э.) — угрожать привлечь кого-л. к судебной ответственности

2) возбуждать, подстрекать, возмущать
Пр.:(τὰ πλήθη Диодор Сицилийский, I в. до н. э.; τὸν λαόν Новый Завет)Морфологичский анализ слова ἀνέσεισαν:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀνασείω


Перевод: I shake up, stir up, excite


Лицо: 3-е склонение


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Множественное


Открыть окно