ἀλεκτοροφωνίας

- (в) пение петухов

Лексема: ἀλεκτοροφωνία


Номер Стронга: 219


Определения: 219, ἀλεκτοροφωνία
пение петухов (совпадало с третьей стражей ночи, с 12 до 3 часов ночи).


Словарь Дворецкого:

219: ἀλεκτοροφωνία

ἀλεκτορο-φωνία пение петухов Эзоп, Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἀλεκτοροφωνίας:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀλεκτοροφωνία


Перевод: cockcrow


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно