ἀφρίζει

- испускает пену

Лексема: ἀφρίζω


Номер Стронга: 875


Определения: 875, ἀφρίζω
пениться, испускать пену.


Словарь Дворецкого:

875: ἀφρίζω

ἀφρίζω
покрываться пеной, пениться
Пр.:(ἤφριζον ἱππικαὴ πνοαί Софокл (ок. 496-406 до н.э.); τὰ ἀφρίσαντα θηρία Диодор Сицилийский, I в. до н. э.; τὸ ἔλαιον ἀφρίζει Плутарх (ок. 46 — ок. 126))Морфологичский анализ слова ἀφρίζει:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀφρίζω


Перевод: I foam at the mouth


Лицо: 3-е склонение


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное


Открыть окно