διεστέλλετο,

- Он приказывал,

Лексема: διαστέλλομαι


Номер Стронга: 1291


Определения: 1291, διαστέλλω
1. разделять, различать;
2. ср.з. повелевать, приказывать, заповедовать, распоряжаться, запрещать, поручать.


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова διεστέλλετο,:


Часть речи: Глагол


Лексема: διαστέλλομαι


Перевод: I give a commission, order


Лицо: 3-е склонение


Время: Имперфект


Залог: Средн.


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное


Открыть окно