ἀρχισυναγώγων,

- (из) начальников собраний,

Лексема: ἀρχισυνάγωγος


Номер Стронга: 752


Определения: 752, ἀρχισυνάγωγος
начальник илиглава синагоги.


Словарь Дворецкого:

752: ἀρχισυνάγωγος

ἀρχι-συνάγωγος глава синагоги Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἀρχισυναγώγων,:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀρχισυνάγωγος


Перевод: a leader of the synagogue


Падеж: Родительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно