Γερασηνῶν.

- Гадаринскую.

Лексема: Γερασηνός


Номер Стронга: 1046


Определения: 1046, Γαδαρηνός
Гадаринец (житель г-да Гадары, расположенного к ю.-вост. от Галилейского моря).


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова Γερασηνῶν.:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: Γερασηνός


Перевод: from Gerasene


Падеж: Родительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно