ἀπεστέγασαν

- они раскрыли

Лексема: ἀποστεγάζω


Номер Стронга: 648


Определения: 648, ἀποστεγάζω
вскрывать, раскрывать (крышу).


Словарь Дворецкого:

648: ἀποστεγάζω

ἀπο-στεγάζω
1) (о кровле) поднимать, открывать
Пр.:(τέν στέγην Новый Завет)
2) перен. открывать, вскрывать
Пр.:(τι Эмпедокл (ок. 493-433 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀπεστέγασαν:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀποστεγάζω


Перевод: I unroof, take the roof off


Лицо: 3-е склонение


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Множественное


Открыть окно