ἀλλαχοῦ

- в другое место

Лексема: ἀλλαχοῦ


Номер Стронга: 237


Определения: 237, ἀλλαχόΘεν
из другого места, инде.


Словарь Дворецкого:

237: ἀλλαχόΘεν

ἀλλαχό-θεν
adv. из другого места Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἀλλαχοῦ:


Часть речи: Наречие


Лексема: ἀλλαχοῦ


Открыть окно