Γαλιλαίου.

- Галилеянином.

Лексема: Γαλιλαῖος


Номер Стронга: 1057


Определения: 1057, Γαλιλαῖος
Галилеянин (житель Галилеи).


Словарь Дворецкого:

1057: Γαλιλαῖος

Γᾰλιλαῖος
I
3
галилейский
Пр.: θάλασσα Γαλιλαία Новый Завет = Τιβεριάς
II

1) галилеянин Новый Завет
2) Лукиан (ок. 120 — ок. 190) = χριστιανόςМорфологичский анализ слова Γαλιλαίου.:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: Γαλιλαῖος


Перевод: a Galilean


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно