βαρυτίμου

- драгоценного

Лексема: βαρύτιμος


Номер Стронга: 927


Определения: 927, βαρύτιμος
драгоценный, дорогой.


Словарь Дворецкого:

927: βαρύτιμος

βαρύ-τῑμος 2
1) глубоко почитаемый
Пр.:(θεοί Эсхил (525/4-456 до н.э.))
2) драгоценный, дорогой Новый ЗаветМорфологичский анализ слова βαρυτίμου:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: βαρύτιμος


Перевод: of great price


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Средний


Открыть окно