ἀκρασίας.

- невоздержанности.

Лексема: ἀκρασία


Номер Стронга: 192


Определения: 192, ἀκρασία
невоздержание, неумеренность, неспособность владеть собой.


Словарь Дворецкого:

192: ἀκρασία

ἀκρᾰσία Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.) etc. = ἀκράτεια
невоздержность, неумеренность (τινος Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126) и περί τινος Плутарх (ок. 46 — ок. 126)).Морфологичский анализ слова ἀκρασίας.:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀκρασία


Перевод: incontinence, intemperance, lack of restraint


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно