ἀσπασμοὺς

- приветствия

Лексема: ἀσπασμός


Номер Стронга: 783


Определения: 783, ἀσπασμός
(радушное) приветствие.


Словарь Дворецкого:

783: ἀσπασμός

ἀσπασμός
1) любовь, привязанность Платон (427-347 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
2) Новый Завет = ἄσπασμα I
1) радушное приветствие Палатинская антология — сборник разных авторов и разных эпох;
2) pl. объятья, ласки Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Лукиан (ок. 120 — ок. 190);
3) предмет любви (ἥδιστον ἄσπασμα καὶ θέαμα Плутарх (ок. 46 — ок. 126)).Морфологичский анализ слова ἀσπασμοὺς:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀσπασμός


Перевод: a greeting, salutation


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно