αἰχμάλωτον

- взятое в плен

Лексема: αἰχμάλωτος


Номер Стронга: 164


Определения: 164, αἰχμάλωτος
пленник, пленный; LXX: 07617 (שׂבה‎), 01473 (גּוֹלָה‎).


Словарь Дворецкого:

164: αἰχμάλωτος

αἰχμ-άλωτος
I
2 (ᾰλ)
1) добытый в бою, т.е. взятый в плен
Пр.:(ἀνήρ Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); Λάκαινα Ἑλένη Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
2) захваченный в бою или на войне
Пр.:(χρήματα Эсхил (525/4-456 до н.э.); νῆες Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); πόλεις, χώρα Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
3) сопряженный с пленением
Пр.:(δουλοσύνη Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); εὐνή Эсхил (525/4-456 до н.э.))
II
и пленник, пленника Эсхил (525/4-456 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.)Морфологичский анализ слова αἰχμάλωτον:


Часть речи: Прилагательное


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Лексема: αἰχμάλωτος


Перевод: a captive


Открыть окно