ἐγκαλουμένης,

- нанесённой,

Лексема: ἐγκαλέω


Номер Стронга: 1458


Определения: 1458, ἐγκαλέω
1. призывать (к суду), привлекать (к ответственности);
2. жаловаться, обвинять, упрекать.


Словарь Дворецкого:

1458: ἐγκαλέω

ἐγ-κᾰλέω
(fut. ἐγκαλέσω, pf. ἐγκέκληκα; fut. pass. ἐγκληθήσομαι)
1) заявлять претензию, требовать
Пр.:(τι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
2) требовать по суду, искать в судебном порядке
Пр.:(χρέος Исократ (436-338 до н.э.); τὰς ὀγδοήκοντα μνᾶς Демосфен (384-322 до н.э.))
3) упрекать, порицать, винить
Пр.:(τινί τι Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Лукиан (ок. 120 — ок. 190), Плутарх (ок. 46 — ок. 126) и τινί τινος Плутарх (ок. 46 — ок. 126), τινι Аристотель (384-322 до н.э.); τι Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.))
χόλον ἐ. κατά τινος, Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — гневно порицать кого-л.;
τὸ νεῖκος ἐ. Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — винить в ссоре;
ἐγκαλεῖται τῇ τύχῃ impers. Аристотель (384-322 до н.э.) — вину сваливают (обычно) на судьбу

4) юр. привлекать к ответственности, обвинять
Пр.:(τινι ἀδίκημά τι Платон (427-347 до н.э.); τινι περί τινος Исократ (436-338 до н.э.))
ἐ. δίκην или δίκας τινί Демосфен (384-322 до н.э.) — подавать на кого-л. жалобу;
οἱ ἐγκαλέσαντες Аристотель (384-322 до н.э.) — обвинители;
τὰ ἐγκαλούμενα Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — обвиненияМорфологичский анализ слова ἐγκαλουμένης,:


Часть речи: Глагол


Время: Настоящее


Залог: Средн.


Наклонение: Причастие


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Женский


Лексема: ἐγκαλέω


Перевод: to indict, without accusation


Открыть окно