βασανισταῖς

- истязателям

Лексема: βασανιστής


Номер Стронга: 930


Определения: 930, βασανιστής
истязатель, палач.


Словарь Дворецкого:

930: βασανιστής

βᾰσᾰνιστής -οῦ истязатель, палач Демосфен (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)Морфологичский анализ слова βασανισταῖς:


Часть речи: Существительное


Лексема: βασανιστής


Перевод: one who tortures, a tormentor, jailor


Падеж: Дательный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно