δηνάρια,

- динариев,

Лексема: δηνάριον


Номер Стронга: 1220


Определения: 1220, δηνάριον
динарий (Римская серебряная монета (около 3.898 гр.), средняя дневная плата рабочего).


Словарь Дворецкого:

1220: δηνάριον

δηνάριον τό (лат. denarius) денарий (римск. серебряная монета) Плутарх (ок. 46 — ок. 126)Морфологичский анализ слова δηνάρια,:


Часть речи: Существительное


Лексема: δηνάριον


Перевод: a denarius


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Средний


Открыть окно