γονυπετῶν

- упав на колени

Лексема: γονυπετέω


Номер Стронга: 1120


Определения: 1120, γονυπετέω
падать на колени, преклонить колени, становиться на колени.


Словарь Дворецкого:

1120: γονυπετέω

γονυ-πετέω
падать на колени
Пр.:(γ. καὴ μαγγανεύειν πρὸς τὰς θεάς Полибий (ок. 200-120 до н.э.); τινα и ἔμπροσθέν τινος Новый Завет)



Морфологичский анализ слова γονυπετῶν:


Часть речи: Глагол


Лексема: γονυπετέω


Перевод: I fall on my knees before, supplicate, entreat


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Причастие


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно