ἀνίπτοις

- немытыми

Лексема: ἄνιπτος


Номер Стронга: 449


Определения: 449, ἄνιπτος
неумытый.


Словарь Дворецкого:

449: ἄνιπτος

ἄ-νιπτος 2
1) не(у)мытый
Пр.:(χεῖρες Гомер (X-IX вв. до н.э.), Гесиод (IX в. до н.э.); πόδες Лукиан (ок. 120 — ок. 190))
2) несмываемый
Пр.:(αἷμα Эсхил (525/4-456 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀνίπτοις:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἄνιπτος


Перевод: unwashed


Падеж: Дательный


Число: Множественное


Род: Женский


Открыть окно