ἀφεδρῶνα

- отхожее место

Лексема: ἀφεδρών


Номер Стронга: 856


Определения: 856, ἀφεδρών
отхожее место, уборная, туалет.


Словарь Дворецкого:

856: ἀφεδρών

ἀφ-εδρών
-ῶνος τό отхожее место, по друг. anus
Пр.:(εἰς ἀφεδρῶνα ἐκβάλλεσθαι Новый Завет)Морфологичский анализ слова ἀφεδρῶνα:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀφεδρών


Перевод: a drain, latrine


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно