ἀπιστίαν

- неверия

Лексема: ἀπιστία


Номер Стронга: 570


Определения: 570, ἀπιστία
1. неверие, недоверие, неуверенность;
2. неверность, вероломство (склонность к измене, нарушение слова).


Словарь Дворецкого:

570: ἀπιστία

ἀ-πιστία ион. ἀπιστίη реже pl.
1) неверие, недоверие, неуверенность, сомнение Гесиод (IX в. до н.э.), Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Эсхил (525/4-456 до н.э.), Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
2) недостоверность, неправдоподобие Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.)
Пр.:πολλέν ἀπιστίαν ἔχει ταῦτα Исократ (436-338 до н.э.) — это крайне сомнительно
3) неясность исхода, ненадежность, превратность
Пр.:(πολέμου Исократ (436-338 до н.э.))
4) неверность, вероломство
Пр.:(πρός τινα Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); τινός Полибий (ок. 200-120 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126))Морфологичский анализ слова ἀπιστίαν:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀπιστία


Перевод: unbelief, unfaithfulness, distrust


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно