ἀπάτη

- обман

Лексема: ἀπάτη


Номер Стронга: 539


Определения: 539, ἀπάτη
обман, обольщение, ложь.


Словарь Дворецкого:

539: ἀπάτη

ἀπάτη дор. ἀπάτα (ᾰπᾰ)
1) обман, ложь Гомер (X-IX вв. до н.э.), Гесиод (IX в. до н.э.), Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.)
2) преимущ. pl. хитрый замысел, хитрость Гомер (X-IX вв. до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
3) несбывшаяся надежда, разочарование
Пр.:(ἀ. ἐρώτων Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
ἀπάται λεχέων Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — обманутая надежда на брак

4) времяпрепровождение, развлечение
Пр.:(ἀ. τῶν θεωμένων Полибий (ок. 200-120 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀπάτη:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀπάτη


Перевод: deceit, deception


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно