Ηὐλήσαμεν

- Мы сыграли

Лексема: αὐλέω


Номер Стронга: 832


Определения: 832, αὐλέω
играть на свирели илифлейте.


Словарь Дворецкого:

832: αὐλέω

αὐλέω
1) играть на свирели, флейте Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.)
Пр.:αὐ. τι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.) — наигрывать что-л. на свирели;
αὐ. εἰρεσίαν τοῖς ἐλαύνουσι Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — играть в такт гребцам;
med. — слушать игру на свирели (οἱ Μῆδοι εὐωχοῦντο καὴ ηὐλοῦντο Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))

2) pass. (об игре на свирели) раздаваться, звучать
Пр.:(ηὐλεῖτο Βακχεῖος ῥυθμός Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
3) трубить, играть
Пр.:(κέρασι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) и κέρατι Лукиан (ок. 120 — ок. 190))
4) pass. оглашаться игрой на свирели
Пр.:(αὐλεῖται πᾶν μέλαθρον Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))Морфологичский анализ слова Ηὐλήσαμεν:


Часть речи: Глагол


Лексема: αὐλέω


Перевод: I play the flute, pipe


Лицо: 1-е склонение


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Множественное


Открыть окно