αὐλητὰς

- флейтистов

Лексема: αὐλητής


Номер Стронга: 834


Определения: 834, αὐλητής
свирельщик, флейтист, играющий на свирели.


Словарь Дворецкого:

834: αὐλητής

αὐλητής -οῦ флейтист Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.)Морфологичский анализ слова αὐλητὰς:


Часть речи: Существительное


Лексема: αὐλητής


Перевод: a flute-player


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно