ἀγνάφου

- грубого

Лексема: ἄγναφος


Номер Стронга: 46


Определения: 46, ἄγναφος
1. небеленый илигрубый (о новой или до конца не обработанной материи, которой свойственно сжиматься или суживаться).


Словарь Дворецкого:

46: ἄγναφος

ἄγνᾰφος 2
Новый Завет = ἄγναπτος
II

1) неваляный, нечесаный, т. е. грубый (ἱμάτια Плутарх (ок. 46 — ок. 126));
2) нечищенный, грязный: ἐν ἀγνάπτοις Плутарх (ок. 46 — ок. 126) в рубище.Морфологичский анализ слова ἀγνάφου:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἄγναφος


Перевод: unshrunken, new


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Средний


Открыть окно