᾿Ηγάπηκα

- Возлюбил

Лексема: ἀγαπέω


Номер Стронга: 25


Определения: 25, ἀγαπάω
любить (слово включает в себя следующие понятия: заботиться, желать добра, испытывать привязанность, находить удовольствие (в чем-либо), ценить); син. 5368 (φιλέω); LXX: 0157 (אהב‎).


Словарь Дворецкого:

25: ἀγαπάω

ἀγᾰπάω (ᾰγ)
1) любить
Пр.:(τοὺς παῖδας Платон (427-347 до н.э.))
ἀ. τινά τινος Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — любить кого-л. за что-л.

2) высоко ставить, ценить
Пр.:(τι Платон (427-347 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.))
ὃ μέ ἀγαπῴη, οὐδ΄ ἂν φιλοῖ Платон (427-347 до н.э.) — чего он не ценит, того и не любит;
παρά или ὑπό τινος ἀγαπᾶσθαι Исократ (436-338 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.) — быть высоко ценимым кем-л.

3) быть довольным
Пр.:ἀγαπῶντες τέν ἐν τῷ παρόντι σωτηρίαν Платон (427-347 до н.э.) — довольные тем, что спаслись (хотя бы) на время;
ἀγαπᾶν οἴομαι αὐτούς, ὅτι οὐχ ἡμεῖς ἐπ΄ ἐκείνους ἐρχόμεθα Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — они, я думаю, довольны (уж) тем, что мы на них не нападаем;
οὐκ ἀγαπῶν τοῖς ὑπάρχουσιν ἀγαθοῖς Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — не довольствуясь наличным богатством;
σοὴ δ΄ ἤν τις δῷ τοὺς τρεῖς ὀβολούς, ἀγαπa_`ς Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — ты рад, если кто-л. даст тебе три обола

4) ставить выше, предпочитать
Пр.:(τι ἀντί τινος Демосфен (384-322 до н.э.) и πρό τινος Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
5) воздавать почести
Пр.:ἀ. νεκρούς Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — воздавать погребальные почести мертвецам, участвовать в похоронахМорфологичский анализ слова ᾿Ηγάπηκα:


Часть речи: Глагол


Время: Перфект


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 1-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀγαπέω


Открыть окно