ἤγγισεν

- приблизился

Лексема: ἐγγίζω


Номер Стронга: 1448


Определения: 1448, ἐγγίζω
приближать, подводить; неперех. приближаться, подходить.


Словарь Дворецкого:

1448: ἐγγίζω

ἐγγίζω
1) приближать, подводить
Пр.:(τῇ γῇ τὰς ναῦς Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
2) приближаться
Пр.:(τινός и τινί Полибий (ок. 200-120 до н.э.), Диодор Сицилийский, I в. до н. э.)Морфологичский анализ слова ἤγγισεν:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἐγγίζω


Перевод: I come near, approach


Лицо: 3-е склонение


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное


Открыть окно