ἀσχημοσύνην

- непристойность

Лексема: ἀσχημοσύνη


Номер Стронга: 808


Определения: 808, ἀσχημοσύνη
непристойность, неприличие, стыд, срам, срамота; перен.нагота, обнаженная часть тела; LXX: 06181 (עֶרְיָה‎).


Словарь Дворецкого:

808: ἀσχημοσύνη

ἀ-σχημοσύνη
1) безобразность
Пр.:(ἀ. καὴ ἀμορφία Аристотель (384-322 до н.э.))
2) безобразие, уродливость Платон (427-347 до н.э.)
3) обезображивание
Пр.:(τοῦ προσώπου Аристотель (384-322 до н.э.))
4) непристойное поведение, неприличие Платон (427-347 до н.э.)Морфологичский анализ слова ἀσχημοσύνην:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀσχημοσύνη


Перевод: unseemliness, shame, nakedness


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно