βατταλογήσητε

- говорите пустого

Лексема: βατταλογέω


Номер Стронга: 945


Определения: 945, βατταλογέω
говорить пустое илилишнее.


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова βατταλογήσητε:


Часть речи: Глагол


Лексема: βατταλογέω


Перевод: I chatter, utter empty words


Лицо: 2-е склонение


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Сослагательное (subj)


Число: Множественное


Открыть окно