ἀγγαρεύσει

- принудит (идти)

Лексема: ἀγγαρεύω


Номер Стронга: 29


Определения: 29, ἀγγαρεύω
принуждать (идти), заставлять, вынуждать, неволить.


Словарь Дворецкого:

29: ἀγγαρεύω

ἀγγᾰρεύω
досл. заставлять быть гонцом, перен. вынуждать, неволить
Пр.:(τινά Новый Завет)Морфологичский анализ слова ἀγγαρεύσει:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀγγαρεύω


Перевод: I impress, send


Лицо: 3-е склонение


Время: Будущее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное


Открыть окно