διαλλάγηθι

- будь примирён

Лексема: διαλλάσσομαι


Номер Стронга: 1259


Определения: 1259, διαλλάσσομαι
примирять, мирить; ср.з.-страд. мириться.


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова διαλλάγηθι:


Часть речи: Глагол


Лексема: διαλλάσσομαι


Перевод: I become reconciled to, reconcile myself with


Лицо: 2-е склонение


Время: Аорист


Залог: Пассив


Наклонение: Повелительное (impv)


Число: Единственное


Открыть окно