διεκώλυεν

- препятствовал

Лексема: διακωλύω


Номер Стронга: 1254


Определения: 1254, διακωλύω
противодействовать, препятствовать, удерживать.


Словарь Дворецкого:

1254: διακωλύω

δια-κωλύω
противодействовать, препятствовать, запрещать
Пр.:(τι Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), τινά Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), τινά τι Платон (427-347 до н.э.), τινὰ ποιεῖν τι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126) или μέ ποιεῖν τι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
ἃ διεκωλύθη Демосфен (384-322 до н.э.) — то, в чем ему помешали;
διακωλῦσαί τινα τῆς εἰς τέν πόλιν εἰσόδου Диодор Сицилийский, I в. до н. э. — преградить кому-л. доступ в город;
διεκωλύοντο πρὸς τέν τόλμαν ὑπό τινος Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — что-то не позволило им дерзнутьМорфологичский анализ слова διεκώλυεν:


Часть речи: Глагол


Лексема: διακωλύω


Перевод: I obstinately prevent, hinder


Лицо: 3-е склонение


Время: Имперфект


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное


Открыть окно