ἠκρίβωσεν

- уточнил

Лексема: ἀκριβόω


Номер Стронга: 198


Определения: 198, ἀκριβόω
выведать, тщательно исследовать.


Словарь Дворецкого:

198: ἀκριβόω

ἀκρῑβόω
1) точно знать
Пр.:(τι Платон (427-347 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
οἱ τάδ΄ ἠκριβωκότες Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — знатоки этого дела

2) обстоятельно излагать
Пр.:ταῦτα ἐν τοῖς περὴ Καμίλλου μᾶλλον ἀκριβοῦται Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — это более подробно изложено в рассказе о Камилле
3) выстраивать в строгом порядке, строго выравнивать
Пр.:(τὰς τάξεις Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); στέγην Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
4) прилаживать
Пр.:(τοὺς πώγωνας Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.))
5) точно выполнять
Пр.:ἀ. πάντα τὰ παρά τινος Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — точно выполнять все данные кем-л. распоряжения
6) тщательно исследовать
Пр.:(περί τι Аристотель (384-322 до н.э.) и περί τινος Новый Завет)
7) делать совершенным
Пр.:(ξύνεσις ἠκριβωμένη Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.))
ἠκριβῶσθαι πρός τι Аристотель (384-322 до н.э.) — достигнуть совершенства в чем-л.

8) точно соответствовать
Пр.:(περί τι Аристотель (384-322 до н.э.))
9) обладать совершенством
Пр.:κατὰ τέν ἁφέν τῶν ἄλλων ἀ. Аристотель (384-322 до н.э.) — превосходить других тонкостью осязанияМорфологичский анализ слова ἠκρίβωσεν:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀκριβόω


Перевод: I examine carefully, inquire strictly


Лицо: 3-е склонение


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное


Открыть окно