δειγματίσαι,

- выставить напоказ,

Лексема: δειγματίζω


Номер Стронга: 1165


Определения: 1165, δειγματίζω
выставлять на позор, изобличать, подвергать позору.


Словарь Дворецкого:

1165: δειγματίζω

δειγμᾰτίζω
изобличать, выставлять на позор
Пр.:(τινά Новый Завет)Морфологичский анализ слова δειγματίσαι,:


Часть речи: Глагол


Лексема: δειγματίζω


Перевод: I hold up as an example


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Инфинитив


Открыть окно