δεκατέσσαρες,

- четырнадцать,

Лексема: δεκατέσσαρες


Номер Стронга: 1180


Определения: 1180, δεκατέσσαρες
четырнадцать.


Словарь Дворецкого:

1180: δεκατέσσαρες

δεκα-τέσσαρεςПолибий (ок. 200-120 до н.э.), Новый Завет = τεσσαρεσκαίδεκα
четырнадцать Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) etc.Морфологичский анализ слова δεκατέσσαρες,:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: δεκατέσσαρες


Перевод: fourteen


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Женский


Открыть окно