διώδευσεν

- прошёл

Лексема: διοδεύω


Номер Стронга: 1353


Определения: 1353, διοδεύω
проходить (через), проезжать.


Словарь Дворецкого:

1353: διοδεύω

δι-οδεύω
проходить, проезжать
Пр.:(τέν χώραν Полибий (ок. 200-120 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126); τρεῖς ἡμέρας Аристотель (384-322 до н.э.); διοδευομένη ὑπὸ ναύταις ἅλς «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм)Морфологичский анализ слова διώδευσεν:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: διοδεύω


Перевод: to be on the way through


Открыть окно