ἐγόγγυζεν

- роптал

Лексема: γογγύζω


Номер Стронга: 1111


Определения: 1111, γογγύζω
роптать, ворчать, жаловаться, выражать недовольство; LXX: 03885 (לון‎).


Словарь Дворецкого:

1111: γογγύζω

γογγύζω
выражать недовольство, роптать Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἐγόγγυζεν:


Часть речи: Глагол


Время: Имперфект


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: γογγύζω


Перевод: to mutter


Открыть окно