ἐδίψησεν

- Возжаждал

Лексема: διψάω


Номер Стронга: 1372


Определения: 1372, διψάω
жаждать, томиться жаждой, страдать от отсутствия воды; перен. страстно желать.


Словарь Дворецкого:

1372: διψάω

διψάω
(inf. διψῆν)
1) томиться жаждой, хотеть пить Гомер (X-IX вв. до н.э.), Эсхил (525/4-456 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.)
Пр.:διψῆν ὑδάτων Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — страдать от отсутствия воды
2) жаждать, страстно желать
Пр.:(ἄλλου Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.); ἐλευθερίας Платон (427-347 до н.э.); φιλοσοφίας Аристотель (384-322 до н.э.); τιμῆς Плутарх (ок. 46 — ок. 126); τἢν δικαιοσύνην Новый Завет)Морфологичский анализ слова ἐδίψησεν:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: διψάω


Перевод: to be thirsty


Открыть окно