ἀποθήσεις

- отложишь

Лексема: ἀποτίθημι


Номер Стронга: 659


Определения: 659, ἀποτίΘημι
снимать, класть в сторону, откладывать; перен.отвергать, свергать; LXX: 05117 (נוח‎).


Словарь Дворецкого:

659: ἀποτίΘημι

ἀπο-τίθημι
1) откладывать в сторону, прятать
Пр.:(δέπας ἐνὴ χηλῷ Гомер (X-IX вв. до н.э.))
2) тж. med. снимать с себя
Пр.:(τεύχεα ἐπὴ χθονί Гомер (X-IX вв. до н.э.); στολήν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
3) med. отрезывать у себя
Пр.:(κόμας Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
4) med. слагать с себя
Пр.:(ἀρχήν Полибий (ок. 200-120 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
5) med. подавлять в себе
Пр.:(ἐνιπήν Гомер (X-IX вв. до н.э.); νεῖκος Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.); ῥᾳθυμίαν Демосфен (384-322 до н.э.); φιλονεικίαν Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
ἀποτίθεσθαι τὸν νόμον Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — пренебрегать законом

6) med. устранять, прекращать
Пр.:(πόλεμον Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
7) med. откладывать про запас, сберегать
Пр.:(τὰ ἐπιτήδεια Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); τροφήν τινι Аристотель (384-322 до н.э.))
χάριν ἀποθέσθαι ἔν τινι Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — заслужить чью-л. благодарность

8) med. отсрочивать, откладывать, переносить (на другое время)
Пр.:(τι εἰς τὸ γῆρας Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); εἰσαῦθις Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.))
9) тж. med. подкидывать (sc. τὸ τέκνον Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.))
10) med. помещать, сажать
Пр.:(εἰς φυλακήν τινα Полибий (ок. 200-120 до н.э.), Диодор Сицилийский, I в. до н. э.)
11) med. употреблять, использовать
Пр.:(χρόνον εἴς τι Полибий (ок. 200-120 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀποθήσεις:


Часть речи: Глагол


Время: Будущее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 2-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀποτίθημι


Перевод: to put away, put off


Открыть окно