ἀποθήκην

- хранилище

Лексема: ἀποθήκη


Номер Стронга: 596


Определения: 596, ἀποΘήκη
склад, хранилище, житница (хранилище для зерна).


Словарь Дворецкого:

596: ἀποΘήκη

ἀπο-θήκη склад, хранилище
Пр.:(τοῖς σκεύεσι Лисий (ок. 445-380 до н.э.); τῆς πολυπραγμοσύνης Плутарх (ок. 46 — ок. 126); βιβλίων Лукиан (ок. 120 — ок. 190))
ἀ. σωμάτων Лукиан (ок. 120 — ок. 190) — место погребения;
ἀποθήκην ποιεῖσθαι ἔς τινα Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — обеспечить себе убежище у кого-л.Морфологичский анализ слова ἀποθήκην:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀποθήκη


Перевод: a repository, granary, barn, storehouse


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно