διεγόγγυζεν

- роптал

Лексема: διαγογγύζω


Номер Стронга: 1234


Определения: 1234, διαγογγύζω
роптать; LXX: 03885 (לון‎).


Словарь Дворецкого:

1234: διαγογγύζω

δια-γογγύζω
шептаться, роптать Новый ЗаветМорфологичский анализ слова διεγόγγυζεν:


Часть речи: Глагол


Время: Имперфект


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: διαγογγύζω


Перевод: to keep muttering


Открыть окно