διέστη

- отдалил

Лексема: διΐστημι


Номер Стронга: 1339


Определения: 1339, διΐστημι
отдаляться, отходить, проходить, проплывать.


Словарь Дворецкого:

1339: διΐστημι

δι-ΐστημι
(fut. διαστήσω, aor. 1 διέστησα; для неперех. знач. — aor. 2 διέστην, pf. διέστηκα, ppf. διειστήκειν)
1) расставлять, размещать
Пр.:(τοὺς λόχους Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
διιστάμενοι πρὸς ἀλλήλους Аристотель (384-322 до н.э.) — находясь на расстоянии друг от друга;
θάλασσα διΐστατο Гомер (X-IX вв. до н.э.) — (широко) расстилалось море;
med. — расставлять, раскидывать (ἀράχνια λεπτά Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н.э.))

2) раскалывать, расщеплять
Пр.:(ξύλον Аристотель (384-322 до н.э.))
3) раскрывать
Пр.:τοῖς διισταμένοις (sc. ὀφθαλμοῖς) Аристотель (384-322 до н.э.) — при (широко) раскрытых глазах
4) разделять, раздроблять, расчленять
Пр.:(τέν Ἑλλάδα Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); τοὺς Ἕλληνας εἰς μέρη Демосфен (384-322 до н.э.); διέκοπτεν αὐτοὺς καὴ διΐστη πολέμιος Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
5) отделять, различать, отличать
Пр.:(ἡδονέν ἀπὸ τῆς ὑγιείας Плутарх (ок. 46 — ок. 126); med. γένη Платон (427-347 до н.э.))
6) разлучать, склонять к отпадению
Пр.:(τινά τινος Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.))
7) лог. разлагать, делить
Пр.:(κατ΄ εἴδη Платон (427-347 до н.э.))
8) отходить, отступать
Пр.:(οἱ πολέμιοι διέστησαν Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
9) расступаться, расходиться, разделяться, разлучаться
Пр.:ἀγωνιζόμενοι διέστησαν χωρίς Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — после боя (войска) разошлись;
διέστησαν κατὰ διακοσιους Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — они разбились на группы по двести человек;
διάστασις τῶν διεστηκότων Аристотель (384-322 до н.э.) — расстояние между удаленными друг от друга предметами;
διαστήτην ἐρίσαντε Гомер (X-IX вв. до н.э.) — (Атрид и Ахилл) разошлись в ссоре;
Πελοπόννησος ἅπασα διειστήκει Демосфен (384-322 до н.э.) — весь Пелопоннес был охвачен междоусобиями;
δῆμος διέστη Платон (427-347 до н.э.) — народ разделился на (враждебные) партии;
τοῦ ἀνδρὸς διαστᾶσα Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — разведенная жена

10) расседаться, раскалываться
Пр.:τὰ διεστεῶτα Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — расселины, трещины
11) различаться, отличаться
Пр.:(πρὸς ἀλλήλους Аристотель (384-322 до н.э.))
πλούτου ἀρετέ διέστηκεν (pf. = praes.) Платон (427-347 до н.э.) — богатство и добродетель вещи разные;
πολὺ διεστῶτα или διεστηκότα Аристотель (384-322 до н.э.) — весьма различные вещи;
ἐν ταύτῃ τῇ διαφορa_` καὴ τραγῳδία πρὸς τέν κωμῳδίαν διέστηκεν Аристотель (384-322 до н.э.) — в этом же состоит и отличие трагедии от комедииМорфологичский анализ слова διέστη:


Часть речи: Глагол


Лексема: διΐστημι


Перевод: I put apart, separate, put some distance between


Лицо: 3-е склонение


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное


Открыть окно