βιαίῳ

- сильным

Лексема: βίαιος


Номер Стронга: 972


Определения: 972, βίαιος
насильственный, сильный, резкий, жестокий.


Словарь Дворецкого:

972: βίαιος

βίαιος 3 и 2
1) чинящий насилие, насильничающий
Пр.:(Κῆρες Гомеровские гимны, X-IX вв.; β. καὴ πλεονέκτης Лисий (ок. 445-380 до н.э.); ἀνήρ Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
2) насильственный
Пр.:(ἔργα Гомер (X-IX вв. до н.э.); θάνατος Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.); τελευτή Аристотель (384-322 до н.э.))
3) сильный, резкий
Пр.:(ἄνεμος Аристотель (384-322 до н.э.))
4) вынужденный, подневольный, принудительный
Пр.:(πράξεις Платон (427-347 до н.э.); τροφή Аристотель (384-322 до н.э.))
5) жестокий, мучительный
Пр.:(νόσος Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
6) искусственный, неестественный
Пр.:(παρὰ φύσιν καὴ β. Платон (427-347 до н.э.); βίος Аристотель (384-322 до н.э.))Морфологичский анализ слова βιαίῳ:


Часть речи: Прилагательное


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Мужской


Лексема: βίαιος


Перевод: violent


Открыть окно