ἀρκοῦν

- достаточное

Лексема: ἀρκέω


Номер Стронга: 714


Определения: 714, ἀρκέω
являться достаточным, хватать (например о пище); страд.удовлетворяться, довольствоваться, быть довольным.


Словарь Дворецкого:

714: ἀρκέω

ἀρκέω
1) удерживать, отражать, отклонять
Пр.:(ὄλεθρον τινι ἀπὸ χροός Гомер (X-IX вв. до н.э.); κῆρας μελάθροις Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
ἀρκῆσαι τὸ μέ οὐ θανεῖν Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — помешать (чьей-л.) смерти

2) оказывать помощь, приносить пользу, защищать
Пр.:(τινι Гомер (X-IX вв. до н.э.), Анакреон(т), Трагики (Эсхил, Софокл, Эврипид))
ὅτ΄ οὐκέτ΄ ἀρκεῖ Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — когда уже помочь нельзя;
οὐκ ἤρκουν θεραπεύοντες Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — они не помогали своим лечением

3) противостоять, выдерживать, держаться
Пр.:(ἐπὴ πλεῖστον Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); τινι ὡπλισμένῳ Софокл (ок. 496-406 до н.э.): πρὸς τοὺς πολεμίους Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
οὐκέτ΄ ἀρκῶ Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — я больше не могу

4) быть достаточным, хватать
Пр.:(τινι Трагики (Эсхил, Софокл, Эврипид), Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126); εἴς и πρός τι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
τοσοῦτον ἀρκῶ σοι σαφηνίσας Эсхил (525/4-456 до н.э.) — я сказал тебе это достаточно ясно:
βίος ἀρκέων Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — достаточные средства к жизни;
τῶν ἀρκούντων περιττὰ κτᾶσθαι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — иметь больше, чем нужно;
ἀ. ἐπὴ τοσαύτην παρασκευήν Платон (427-347 до н.э.) — быть в состоянии все это доставить

5) pass. довольствоваться, удовлетворяться
Пр.:(τινι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Полибий (ок. 200-120 до н.э.), Диодор Сицилийский, I в. до н. э., «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм)
Θηβαῖοι τούτοις ἠρκέσθησαν Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — фиванцы этим удовольствовалисьМорфологичский анализ слова ἀρκοῦν:


Часть речи: Глагол


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Причастие


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Средний


Лексема: ἀρκέω


Перевод: to be enough, be content


Открыть окно