ἀνάψυξις,

- облегчение,

Лексема: ἀνάψυξις


Номер Стронга: 403


Определения: 403, ἀνάψυξις
освежение, отдых, отрада; LXX: 07309 (רְוָחָה‎).


Словарь Дворецкого:

403: ἀνάψυξις

ἀνάψυξις -εως Новый Завет = ἀναψυχή
1) охлаждение, освежение Платон (427-347 до н.э.);
2) отдохновение, отдых Платон (427-347 до н.э.): ἀναψυχή τινος Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) отдых от или после чего-л.Морфологичский анализ слова ἀνάψυξις,:


Часть речи: Существительное


Склонение: 3-е склонение


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Женский


Лексема: ἀνάψυξις


Перевод: refreshing


Открыть окно