Δεῦτε

- Идём

Лексема: δεῦτε


Номер Стронга: 1205


Определения: 1205, δεῦτε
сюда!, давайте сюда!, идите сюда!, придите!, пойдем!; мн.ч. от1204 (δεῦρο).


Словарь Дворецкого:

1205: δεῦτε

δεῦτε
(употр. с pl.) Гомер (X-IX вв. до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126), Новый Завет = δεῦρο 3
1) (тж. δεῦρο τόδε) сюда (δεῦρο κἀκεῖσε Аристотель (384-322 до н.э.)): δεῦρο τόδ᾽ ἵκω или ἱκάνω Гомер (X-IX вв. до н.э.) вот я пришел сюда; δεῦρο ἴτε πάντες λεῴ! Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126) все идите сюда! (установленное Тесеем вступительное обращение глашатая); πάρεστι δεῦρο Софокл (ок. 496-406 до н.э.) вот он явился сюда: τῆς δεῦρο ὁδοῦ Софокл (ок. 496-406 до н.э.) дойдя до этого места дороги, т. е. отсюда; δεῦρο παρὰ Σωκράτη Платон (427-347 до н.э.) (подойди) сюда к Сократу; δεῦρο ἐλθών Платон (427-347 до н.э.) придя сюда; μέχρι (τοῦ) δεῦρο Фукидид (460-396 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126) и δεῦρο ἀεί Эсхил (525/4-456 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.) до сих пор, доселе;
2) здесь: τὸ τῇδε καὶ τὸ κεῖσε καὶ τὸ δεῦρο Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) все, находящееся и там и сям и здесь; τὰ δεῦρο Аристотель (384-322 до н.э.) здешнее, т. е. мир чувственных вещей;
3) ну-ка, послушай: ἄγε δεῦρο! Гомер (X-IX вв. до н.э.) или δεῦρο σύ! Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) эй, послушай!; δεῦρο νῦν τρίποδος περιδώμεθον Гомер (X-IX вв. до н.э.) давай, поставим в заклад треножник; καί μοι δεῦρο εἰπέ Платон (427-347 до н.э.) скажи-ка мне теперь.Морфологичский анализ слова Δεῦτε:


Часть речи: Наречие


Лексема: δεῦτε


Перевод: come hither, come, hither


Открыть окно